Algemene voorwaarden Holland Cruise Center

 

 ALGEMENE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN HOLLAND CRUISE CENTER

Onderstaande algemene voorwaarden en bepalingen geven de belangrijkste voorwaarden en bepalingen van Holland Cruise Center en voor zover van toepassing die van derde dienstverleners weer. De bepalingen van de dienstverleners worden samen met de algemene voorwaarden van Holland Cruise Center overhandigt bij het boeken van een reis.

Begrippen & definities

Holland Cruise Center: degene die in de uitoefening van zijn bedrijf informatie verstrekt en adviezen geeft op het gebied van cruises, in de ruimste zin van het woord, en tevens op dat gebied overeenkomsten sluit en/of bemiddelt bij de totstandkoming daarvan tussen de reiziger/passagier en derden (dienstverleners).

Reiziger/passagier: de partij/ persoon namens wie Holland Cruise Center bemiddeld bij de totstandkoming van hiervoor vermelde (reis)overeenkomst(en) met derden (dienstverleners).

Dienstverlener: de rederij, vervoerder, accommodatieverschaffer en/of verlener van andere diensten, met wie de reiziger/passagier door bemiddeling door Holland Cruise Center een overeenkomst aangaat. De dienstverlener is verantwoordelijk voor de uitvoering van de diensten waarbij door de leverancier gehanteerde (algemene) voorwaarden in acht worden genomen.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Uitsluitende deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes en afgesloten overeenkomsten waarvoor Holland Cruise Center bemiddeld, tenzij deze geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijke vastgelegde afspraken tussen Holland Cruise Center en de leverancier voor wie zij bemiddeld.

2. Indien het vervoer deel uitmaakt van de overeenkomst, waarvoor Holland Cruise Center bemiddelde, zijn tevens de door de desbetreffende Dienstverlener (vervoerder) gehanteerde voorwaarden, c.q. ter zake geldende internationale verdragen van toepassing. Dit geldt tevens als in de overeenkomst accommodatie en/of andere dienstverlening zijn opgenomen, waarvoor Holland Cruise Center bemiddelde. Holland Cruise Center is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en (mede) namens de reiziger een eventuele aansprakelijkheidsbeperking of – uitsluiting door een dienstverlener (vervoerder, accommodatieverschaffer, etc.) te aanvaarden. Het voorstaande geldt eveneens voor wat betreft een eventuele aansprakelijkheidsbeperking of – uitsluiting van onder meer leveranciers en/of andere derden voor wie Holland Cruise Center een bemiddelende rol speelde bij totstandkoming van de reisovereenkomst.

3. Ten allen tijde valt het vervoer van de reizigers en bagage gedurende een reis volgens de bepalingen en voorwaarden zoals vermeld op het vervoerbiljet, afgegeven door de eigenaars van het schip of de luchtvaartmaatschappij. Deze voorwaarden kunnen na schriftelijk verzoek worden toegestuurd. Met de acceptatie van de boekingsbevestiging/ factuur verklaren de reizigers/passagier(s) akkoord te zijn met de algemene bepalingen en voorwaarden van de desbetreffende rederij, luchtvaartmaatschappij voor wie Holland Cruise Center bemiddeld.

 

Artikel 2: Offertes/ totstandkoming van overeenkomst

1. De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger/passagier, van het aanbod van de dienstverlener waarvoor Holland Cruise Center bemiddeld.

2. Een telefonische reservering zal worden beschouwd als een definitieve reservering, ook als er nog geen aanmeldingsformulier ingevuld en ondertekend is. Wordt de reservering gemaakt door een andere partij/persoon dan de reizigers, dan is de aanmelder (mede) aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen door alle door hem of haar aangemelde deelnemers.

3. Mocht een boeking om welke reden dan ook niet op de Holland Cruise Center website kunnen worden ingeboekt dan zal Holland Cruise Center deze als niet geboekt te beschouwen.

4. De reiziger/passagier is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de informatie die nodig is om een correcte reservering tot stand te brengen en uit te voeren. Dit betreft bijvoorbeeld het verstrekken van de juiste naam (conform paspoort), adres, woonplaats, geboortedatum, nationaliteit en indien beschikbaar het nummer van mobiele telefoon en E-mailadres. Tevens vermeldt hij bijzonderheden omtrent hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis waarvoor Holland Cruise Center bemiddelde. Zo worden vrouwen die langer dan 23 weken zwanger zijn, niet als passagier geaccepteerd. Indien de reiziger/passagier in zijn informatievoorziening te kort schiet, komen de eventueel daaruit voortvloeiende negatieve financiële gevolgen voor rekening van de passagier.

5. Bij boeking wordt per factuur een bedrag van € 25,00 voor reserveringskosten en € 2,50 calamiteitenfonds in rekening gebracht. Tevens kunnen er bijkomende kosten worden gerekend voor extra diensten, zoals expresse post verzendingen en communicatiekosten.

6. Alle offertes en aanbiedingen die door bemiddeling van Holland Cruise Center tot stand komen zijn vrijblijvend. Holland Cruise Center draagt geen verantwoordelijkheid voor foto ́s, folders en ander voorlichtingsmateriaal dat door derden is uitgegeven. Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de Holland Cruise Center niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

7. Acceptatie van een offerte of aanbieding door de reiziger/passagier leidt niet automatisch tot een bindende overeenkomst, maar geldt als een definitieve opdracht aan Holland Cruise Center om te bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst voor de in de offerte/aanbieding genoemde diensten.

8. Op de reizen waarvoor Holland Cruise Center bemiddeld is geen herroepingsrecht van toepassing.

 

Artikel 3: Prijzen / betaling

1. Holland Cruise heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en wijzigingen in de wisselkoers.

2. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom voor de cruise (het cruisetarief) te worden voldaan, uiterste betalingstermijn voor deze aanbetaling is 7 dagen na factuurdatum. Voor de overige reisonderdelen, zoals vluchten, accommodatie en verzekeringen, geldt dat deze volledig betaald dienen te worden (100%) uiterlijk 7 dagen na factuurdatum. In sommige gevallen gelden afwijkende betalingsregelingen; hierover wordt de reiziger/aanmelder bij boeking geïnformeerd.

3. De reiziger/aanmelder dient er zelf voor zorg te dragen dat de restantreissom uiterlijk 42 dagen voor vertrek betaald te is. In sommige gevallen hanteren rederijen een ander betalingstermijn, hierover wordt bij boeking en op de factuur melding gemaakt.

4. Bij het niet nakomen van de bovengenoemde betalingstermijnen is de reiziger/aanmelder de wettelijke rente over het termijnbedrag verschuldigd. Teven is Holland Cruise Center gerechtigd de geboekte reis te annuleren tegen de op dat moment geldende annuleringskosten (zie artikel 5), waarvoor de reiziger/aanmelder hoofdelijk aansprakelijk blijft.

5. Bij reisovereenkomst die binnen 2 maanden voor vertrek tot stand komen dient de gehele reissom per omgaande te worden voldaan.

6. In het geval dat Holland Cruise Center, vanwege het uitblijven van betaling, haar vordering uit handen moet geven aan een incasso instantie; dan vallen alle gemaakte (incasso)kosten naast het reeds verschuldigde bedrag en eventuele rentes, voor rekening van de reiziger/aanmelder.

 

Artikel 4: Aansluitrisico

1. Indien de reiziger de vertrekhaven van de geboekte cruise niet tijdig kan bereiken, vanwege vertraging of uitvallen van een vlucht of busreis, dan komt dit voor eigen risico van de passagier. U blijft de gehele reissom verschuldigd onder aftrek van de kosten van de vlieg-/busreis.  Holland Cruise Center zal trachten, voor zover mogelijk, de passagier te assisteren bij het bereiken van het schip, bijvoorbeeld in een volgende haven. De meerkosten die hierdoor ontstaan komen voor rekening van de reiziger.

 

Artikel 5: Wijziging door de reiziger/ in-de-plaats stelling

1. De reiziger/passagier kan Holland Cruise Center verzoeken de via Holland Cruise Center tot stand gekomen overeenkomst te wijzigen. Holland Cruise Center is niet verplicht hieraan gehoor te geven, behoudens wijzigingen van slechts geringe invloed. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Holland Cruise Center.

2. Indien één of meer van de aangemelde passagiers niet aan de reis kunnen deelnemen, dan kan de aanmelder verzoeken een ander persoon of meerdere in de plaats te stellen van de aangemelde passagiers. Hiervoor gelden onderstaande voorwaarden:

  • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden;
  • en het verzoek wordt uiterlijk 14 kalenderdagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
  • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaats-stelling.
  • De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Holland Cruise Center alsmede de leveranciers van de reisonderdelen voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 6 bedoelde annuleringskosten, eventuele communicatiekosten en de extra kosten als gevolg van de vervanging.

3. Holland Cruise Center is gerechtigd om in de onderdelen van de via Holland Cruise Center tot stand gekomen overeenkomst wijziging te brengen (met in begrip van de uit een dergelijke wijziging voortvloeiende prijsaanpassing) wegens gewichtige, onverwijlde schriftelijk door haar aan de reiziger/passagier meegedeelde omstandigheden, welke ten tijde van het opmaken van het opdrachtformulier niet  voorzienbaar waren. Onder voormelde omstandigheden worden verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van Holland Cruise Center en waarvan de gevolgen ondanks voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Bijvoorbeeld in het belang van de veiligheid van passagiers en schip, kan de rederij besluiten af te wijken van het eerder gepubliceerde vaarschema. Passagiers worden hierover vooraf geïnformeerd, indien mogelijk. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger/passagier kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de passagier. Indien de oorzaak van de wijziging aan Holland Cruise Center kan worden toegerekend, komt hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Holland Cruise Center.

 

Artikel 6: Annulering door de reiziger/passagier

1. De reiziger/passagier kan de reisovereenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang annuleren.

2. Bij annulering van de reis door de reiziger/passagier zal deze de gemiste inkomsten aan Holland Cruise Center vergoeden.

3.Bij annulering van een cruise gelden de annuleringsbepalingen van Holland Cruise Center. Echter wanneer de voorwaarden van de leveranciers er toe leiden dat kosten die voortvloeien uit de annulering hoger zijn dan de hieronder vermelde percentages, dan zal Holland Cruise Center deze hogere kosten in rekening brengen.

4. De annuleringskosten komen, naast de eventueel verschuldigde reservering- en administratiekosten, op de volgende bedragen of percentages:

4a) Bij annulering tot de 42ste kalenderdag (exclusief) voor de vertrek dag: 20% van de reissom* (cruise, verblijfsaccommodatie, transfers en andere reisproducten die door bemiddeling van Holland Cruise Center zijn gekocht, m.u.v. vlieg- en bus tickets)
4b) Bij annulering vanaf de 41ste kalenderdag (inclusief) tot de 31ste kalenderdag (exclusief voor de vertrek dag: 75% van de reissom*
4c) Bij annulering vanaf de 30ste kalenderdag (inclusief) tot de vertrek dag de volledige reissom*
4d) Bij annulering op de vertrek dag of later: de volledige reissom*
4e) Eventueel door Holland Cruise Center op naam van reiziger/passagier ingeboekte vlieg en bus tickets staan los van bovenstaande percentages. Bij een annulering door reiziger/passagier word de volledige reissom van vluchten en busreizen als annuleringskosten in rekening gebracht.

5. Indien mogelijk zal Holland Cruise Center betaalde luchthaven- en havenbelastingen retourvragen bij betreffende dienstverleners. Zodra de dienstverlener(s) deze bedragen crediteren aan Holland Cruise Center zal Holland Cruise Center deze bedragen onder aftrek van €15,- administratiekosten per ticket in mindering brengen op de annuleringskosten.

6. De annuleringskosten zullen de totale reissom niet overschrijden.

7. Een annulering door de reiziger/passagier wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

 

Artikel 7: Zorgplicht

1. Holland Cruise Center zal bij uitvoering van de bemiddelingsopdracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Dit geldt eveneens voor wat betreft de selectie van onder meer leveranciers en/of andere derden waarvoor Holland Cruise Center bij de reservering bemiddeld.

2. Holland Cruise Center is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van de betreffende derden, maar zal al hetgeen doen, dan wel de reiziger/passagier alle medewerking verlenen die redelijkerwijs van haar gevraagd kan worden om in voorkomend geval een schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

 

Artikel 8: Luchtvaartmaatschappijen

1. Dienstregelingen van luchtvaartmaatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. De juiste vertrektijden staan vermeld in het e-ticket afgegeven door de luchtvaartmaatschappij. De reiziger gaat doormiddel van accepteren van deze algemene voorwaarden akkoord met de door Holland Cruise Center geaccepteerde algemene voorwaarden van luchtvaartmaatschappijen. Holland Cruise Center behoudt zich het recht voor om, wanneer dit noodzakelijk is, de passagiers te vervoeren met een andere luchtvaartmaatschappij dan vermeld. Indien wegens wijzigingen in het vluchtschema onverhoopt extra hotel overnachtingen noodzakelijk zijn, dan worden deze vooraf aan de reiziger/passagier kenbaar gemaakt en in rekening gebracht. Door bijvoorbeeld stakingen, weersomstandigheden, drukte in het luchtruim of op een luchthaven en door overmacht kunnen vertragingen ontstaan of aansluitende vluchten worden gemist. Elke aansprakelijkheid hiervoor wordt hierbij uitgesloten.

 

Artikel 9: Reisdocumenten/ reisbescheiden

1. De reiziger dient er zelf voor zorg te dragen dat hij en de medepassagiers bij vertrek in bezit zijn van de benodigde (reis)documenten. Hieronder vallen een geldig pas poort (dat nog minstens zes maanden na terugkomst geldig is) en eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen/ vaccinaties.

2. Holland Cruise Center zal op schriftelijk verzoek van de reiziger/passagier de algemene informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied verstrekken. Deze informatie komt veelal van derden en Holland Cruise Center neemt in geen geval aansprakelijkheid voor de correctheid van de verstrekte informatie.

3. De reiziger ten allen tijde zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd

4. Als de reiziger de reis niet of gedeeltelijk niet kan maken wegens het ontbreken van de vereiste papieren of onvoldoende middelen dan komt dat voor zijn of haar eigen rekening. Dit geldt tevens voor eventuele vervolg schade.

5. Tegenwoordig is het vereist dat kinderen die met één ouder of met andere personen dan de gezaghebbende, zoals bijvoorbeeld grootouders, familie of kennis, naar het buitenland reizen, een reisverklaring mee hebben welke is ondertekend door een gezag hebbende volwassene. In deze, bij voorkeur Engelstalige, verklaring geeft de gezaghebbende toestemming aan het kind om in gezelschap van een ander naar het buitenland te reizen. Onder het buitenland vallen ook cruiseschepen. Laat een notaris of de afdeling burgerzaken van uw gemeente u hierbij behulpzaam zijn; zij kunnen de verklaring van de soms noodzakelijke legalisering voorzien.

6. De door ons te verschaffen reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor vertrek in het bezit van de passagier worden gesteld, tenzij deze termijn om gerechtvaardigde redenen niet haalbaar is. Dit laatste zal onder meer het geval zijn indien de volledige betaling van de reissom nog niet heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 10: Klachten

1. Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst die door bemiddeling van Holland Cruise Center tot stand is gekomen, dienen voor zover mogelijk op de plaats, waar de reden tot de klacht ontstaat, schriftelijk te worden ingediend bij de vertegenwoordiger van de rederij c.q. betreffende dienstverlener.

2. Indien de klacht ter plaatse niet tot tevredenheid van de reiziger/passagier kan worden opgelost, dient er direct contact te worden opgenomen met Holland Cruise Center, zodat Holland Cruise Center in gelegenheid wordt gesteld te bemiddelen bij het oplossen van de klacht.

3. Indien de klacht na tussenkomst van Holland Cruise Center niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Holland Cruise Center. Indien Holland Cruise Center niet in de gelegenheid gesteld is de klachten tijdens uw reis op te lossen, dan zal Holland Cruise Center de behandeling van de klachten achteraf te weigeren.

4. Indien een klacht naar het oordeel van de reiziger/passagier niet tot tevredenheid wordt opgelost, dan is er sprake van een geschil. De passagier kan desgewenst tot uiterlijk 3 maanden na datum van terugkeer, c.q. de beoogde vertrekdatum als de reis niet is doorgegaan, een juridische procedure starten. Voordat de reiziger/passagier een juridische procedure start dient de reiziger dit schriftelijk bij Holland Cruise Center aan te geven.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1. Behalve in geval van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van Holland Cruise Center, haar directie en medewerkers, ten aanzien van zaken die voortkomen uit de overeenkomst waar Holland Cruise Center heeft bemiddeld namens de reiziger. Mocht blijken dat Holland Cruise Center, haar directie en/of medewerkers, wel aansprakelijk zijn, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarvoor Holland Cruise Center aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Informatie aangaande de dekking van de door Holland Cruise Center afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, is schriftelijk op te vragen. Mocht er geen uitkering plaatsvinden vanuit de aansprakelijkheidsverzekering, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maximum van € 25.000,-.

2. Verzekeringen zoals reis- en/of annuleringsverzekeringen, dienen separaat te worden afgesloten. Op onze website staat een uitgebreid overzicht van de diverse mogelijkheden en voorwaarden. Sommige rederijen stellen een reisverzekering verplicht.

 

Artikel 12: Bevoegde rechter

1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomst van opdracht, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit de onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij een zich daartoe lenende en bevoegde rechter te Groningen.

 

Artikel 13: Conversie

1. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of overeenkomst met de reiziger onverbindend zullen zijn, of op grond van toepasselijke wet- of regelgeving aanpassing behoeft (behoeven), dan zullen deze voorwaarden en de overeenkomst tussen de partijen van kracht blijven en stellen de partijen zich met elkaar in verbinding om tot zodanige wijziging of aanpassing van de desbetreffende bepalingen te komen, dat de daarmee beoogde strekking zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Een dergelijke wijziging of aanpassing zal pas van kracht zijn zodra deze schriftelijk is vastgelegd.