Disclaimer

 

Logo Holland Cruise Center Algemene voorwaarden & boekingsvoorwaarden
Op alle reisonderdelen en cruises die op de website van Holland Cruise Center worden aangeboden zijn de Algemene- & boekingsvoorwaarden van toepassing. Daarnaast gelden er voor verschillende rederijen afwijkende voorwaarden.

Klik hier voor de Algemene- en boekingsvoorwaarden van Holland Cruise CenterDisclaimer & Copyright 
Deze website heeft ten doel partijen te interesseren voor de diensten van Holland Cruise Center, haar partners en relaties. Door deze website te bezoeken stemt u ermee in dat Holland Cruise Center niet aansprakelijk is voor enige directe, dan wel indirecte schade ontstaan door het gebruik van de hierin geboden informatie. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kunnen er abusievelijk onvolkomenheden of onjuistheden in de geboden informatie voorkomen. Holland Cruise Center raadt u derhalve aan om, voordat u handelt op basis van de geboden informatie, deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.
 
Het copyright op de informatie op deze website berust bij Holland Cruise Center. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Holland Cruise Center. Wij hebben de grootste zorgvuldigheid betracht om na te gaan of er op de gebruikte foto´s geen copyright rust. Indien u meent dat er op een gebruikte foto (of tekst) uw copyright en/of portretrecht rust, e-mail ons dan direct, dan zullen wij deze meteen verwijderen. Derden die beeldmateriaal van Holland Cruise Center wensen te gebruiken dienen vooraf toestemming hiervoor te vragen, daarnaast zal Holland Cruise Center en de fotograaf genoemd moeten worden bij publicatie. Bij gebruik van Holland Cruise Center fotomateriaal bij niet Holland Cruise Center gerelateerde reizen en/of bestemmingen zal een vergoeding ad € 240 per beeld per keer dienen te worden betaald. Indien men hierbij Holland Cruise Center en de fotograaf niet noemt is nogmaals € 240 per beeld per keer verschuldigd. Op ongeautoriseerd gebruik van Holland Cruise Center fotomateriaal staat een boete.
 
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronical, mechanical, recording or otherwise, without prior permission of Holland Cruise Center. Any use of this material to publishing or similar activity is explicitely forbidden and will be prosecuted. We have been very careful in checking if the pictures on our website are free of copyrights. If you think a picture is used that has your copy -or portraitrights please let us know and we will remove it from our website immediately. Third parties whom wish to use Holland Cruise Center photomaterial need to request permission prior to use, in this event Holland Cruise Center and photographer need to be named in this publication. For use of Holland Cruise Center photomaterial for non Holland Cruise Center related travel and/or destinations a fee applies of € 240 per image per publication. When Holland Cruise Center and/or photographer is not named an extra fee of € 240 per image per publication applies. Unauthorised use of Holland Cruise Center material shall be penalized. 
 
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites die door derden worden beheerd. Dergelijke hyperlinks zijn uitsluitend als (digitale) verwijzingen voor u opgenomen, waarbij Holland Cruise Center geen enkele controle over (de inhoud van) deze websites uitoefent. Holland Cruise Center aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid hiervoor. De opname van hyperlinks naar deze websites door Holland Cruise Center impliceert geenszins de instemming of goedkeuring van (de content) van deze websites of binding met de beheerders daarvan.